رباعی

ای از لب تو به خون رخ لعل خضاب وز خجلت دندانت گهر غرق در آب
چشم و دل من به یاد دندان و لبت این در خوشاب ریزد آن لعل مذاب