با حریفی که بی‌سبب دارد

با حریفی که بی‌سبب دارد سر آزار من بگو زنهار
گرچه از حکه در تعب باشی ... خر را به ... خویش مخار
هان و هان راه خویش گیر و برو به دم مار خفته پا مگذار