امیر داد گستر خان عادل

امیر داد گستر خان عادل دلیر عدل پرور شاهرخ خان
خدیو کامران کز یاری بخت نپچید آسمانش سر ز فرمان
برای قطع نخل هستی خصم تبرزینی به دستش داد دوران
تبرزین نه کلید فتح و نصرت تبرزین نه نشان شوکت و شان
تبرزین نه رگ ابری شرر بار که انگیزد ز خون خصم طوفان
تبرزین نه عقابی صیدپیشه که قوت اوست مغز اهل عدوان
کسی کو گیردش بر کف نماند چو موسی و ید بیضا و ثعبان
ز آسیبش پریشان باد دایم سر دشمن چو گوی از ضرب چوگان