(وداع پدر و پسر )

شب چو وداع مه و سیاه کرد صبح دم از مهر قبا پاره کرد
کوکبه‌ی شرق سوی شرق تافت لشکر مغرب سوی مغرب شتافت
سرور مشرق به وداع پسر گریه کنان کرد ز دریا گذر
خاص شد از بهر وداع دو شاه چو تره بایسته‌ی آرام گاه
خلوت ازین گونه که محرم نبود هیچ کس از خلوتیان هم نبود
آنچه بد از مصلحت ملک راز یک بد گر هر دو نمودند باز
از پس آن ، هر دو به پا خاستند عذر بدو نیک همی خواستند
خسته پدر از دل پرخون و ریش دست در آورد به دلبند خویش
ناله همی کرد که ای جان من جان نه ازان دگری ، زان من !
چون تو شدی دل ز که جوید ترا ؟ وین به که گویم، که بگوید ترا ؟
آه ! که صبر ازدل و تن می‌رود خون من از دیده‌ی من می‌رود
چون شعب ناله ز غایت گذشت گریه و زاری ز نهایت گذشت
یک نفسی زان نمط از هوش رفت کش سر فرزند ز آگوش رفت
وان خلف پاک هم از درد دل خاک ره از گریه همی کرد گل
بسته دل و جان به وفای پدر دیده همی سود به پای پدر
اشک فشانان به دل دردناک مردمک دیده فتاده به خاک
هر دو به جان شیفته‌ی یک دگر دوخته بودند نظر با نظر
روی بهم کرده چنین تا بدبر هیچ نگشتند ز دیدار سیر
عاقبت الا مر دران اتفاق چونکه ندیدند گزیر از فراق
هر دو رخ خون شده عناب رنگ یک دگر آغوش گرفتند تنگ