ای گل صفت حسنت بر وجه حسن گویم

ای گل صفت حسنت بر وجه حسن گویم سر تا به قدم جانی کفر است که تن گویم