رسید باز طپاننده کبوتر دل

رسید باز طپاننده کبوتر دل سبک کننده‌ی تمکین ز صبر لنگر دل
خرد کجاست که دارد لوای صبر نگاه که شد عیان علم پادشاه کشور دل
رسید شاه سواری که در حوالی او به جنبش است زمین از هجوم لشگر دل
چو سنگ خورد نهانی تنم به لرزه فتاد ز دیدنش چو طپیدن گرفت پیکر دل
پی نشاط فرو کوفتند نوبت غم چو ملک عشق به یکبار شد مسخر دل
ازو چه ره طلبیم بهر حفظ جان کردن که جان فریفته‌ی اوست صد برابر دل
ز جان محتشم آواز الامان برخاست کشید خسرو غم چون سپاه بر در دل