ای روی تو از می ارغوان رنگ

ای روی تو از می ارغوان رنگ دارد سمنت ز ارغوان رنگ
در دور خط تو می‌نماید آیینه‌ی آفتاب در زنگ
در سلسله‌ی تو همچون مجنون صد خسرو بی‌کلاه و اورنگ
خواهم شومت دچار اما در خواب که دربرت کشم تنگ
از غمزه‌ی پر فن تو پیداست کیفیت صلح و صورت جنگ
صدر نگفسون در آن دو چشمست در هر رنگی هزار نیرنگ
این دل که تو داری ای غلط مهر نرم است چو موم و سخت چو نسنگ
دل میشنو اندم در آن زلف نالیدن طایر شب آهنگ
ای گل برهی مرو که خاری در دامن عصمتت زند چنگ
یک لحظه به غیر اگر بیائی بگریزی ازو هزار فرسنگ
در پای فتادنم ز کویت عذریست چو عذر محتشم لنگ