بعد مرگ من نکرد آن مه تاسف برطرف

بعد مرگ من نکرد آن مه تاسف برطرف می‌توان مرد از برای او تکلف برطرف
تا نگردد سیر عاشق بر سر خوان وصال بود در منع زلیخا حق یوسف برطرف
خاصه من کرده باغ وصل را اما در آن بر تماشا نیستم قادر تکلیف بطرف
فیض من بنگر که چون رفتم به بزمش صد حجاب در میان آمد ولی شد بی توقف برطرف
چند آری در میان تعریف بزم صوفیان باده صافی به دست آور تصرف بر طرف
بخت ساعت ساعتم از وصل سازد کامیاب گر شود از وعدهای او تخلف برطرف
محتشم مرد و ز تیغش مشکل خود حل نساخت تا ابد مشکل که گیرد زین تاسف برطرف