به هجر یار که از غیر آن ندارم حظ

به هجر یار که از غیر آن ندارم حظ چنان که ز وصل آن چنان ندارم حظ
به غیر حیرت عشقت چه باعث است ای گل که چشم دارم و از گلستان ندارم حظ
ز بس که خورده‌ام از قاصدان فریب اکنون به هیچ مژده من بدگمان ندارم حظ
نوید عمر ابد هم به گوش ناخوش نیست که بی تو بس که به جانم ز جان ندارم حظ
به مزدی سفرم کاش خانمان سکون که از وطن من بی‌خانمان ندارم حظ
زهم ببر ز من ای همزبان که من بی او زبان ندارم و از هم زبان ندارم حظ
ره جهان دگر محتشم کنون سر کن که بهر عمر چنین زین جهان ندارم حظ