ای بستم دل تو خوش تیغ بکش مرا بکش

ای بستم دل تو خوش تیغ بکش مرا بکش منت این و آن مکش تیغ بکش مرا بکش
ناوک غمزه چون زنی گر نکنند جان سپر ماه و شان نشانه‌ی وش تیغ بکش مرا بکش
دست به تیغ چون زنی آتش شوق از دلم گر نشود زبانه کش تیغ بکش مرا بکش
نامه‌ی قتل محتشم چون کنی از جفا روان گر نکند ز مژده غش تیغ بکش مرا بکش