ای هنوزت مژه از صف شکنی بر سر ناز

ای هنوزت مژه از صف شکنی بر سر ناز گوشه‌ی چشم تو دنباله کش لشگر ناز
ما به جان ناز کشیم از تو اگر هم روزی خط اجازت ده حسنت شود ازکشور ناز
نام جلاد بران غمزه منه کاندر قتل کار جلاد نباشد زدن خنجر ناز
دیده هرچند که گستاخ بود چون بیند تکیه‌ی نخل گران بار تو بر بستر ناز
بردرت منتظرند اهل هوس وای اگر در رغبت بگشائی و ببندی در ناز
سر آن نرگس پرحوصله گردم که ز من صد نگه بیند و یک ره نگرد از سر ناز
محتشم را شود آن روز سیه دفتر عمر که بشوئی تو ز بسیاری خط دفتر ناز