ز دور یاسمنت سبزه سر نکرده هنوز

ز دور یاسمنت سبزه سر نکرده هنوز بنفشه از سمنت سربدر نکرده هنوز
به گرد ماه عذارت نگشته هاله‌ی زلف خطت احاطه دور قمر نکرده هنوز
چه جای خط که نسیمی از آن خجسته بهار به گلستان جمالت گذر نکرده هنوز
گرفته‌ای همه‌ی عالم به حسن عالم گیر اگرچه لشگر خط تو سر نکرده هنوز
غم نمی‌خوری و میبری گمان که فلک مرا ز مهر تو بی‌خواب و خور نکرده هنوز
چو شمع گرم ملاقات مردمی و صبا ز آه سرد منت باخبر نکرده هنوز
نصیحتت که به صد گونه کرده‌ام پیداست که در دلت یکی از صد اثر نکرده هنوز
ولی با این همه مجنون دل رمیده‌ی تو خیال طرفه غزال دگر نکرده هنوز
ز چشم اگرچه فکندی فتاده خود را ز الفتات تو قطع نظر نکرده هنوز
عجب که این غزل امشب به سمع یار رسد که هست تازه و مطرب ز بر نکرده هنوز
ز محتشم مکن ای گل تو نیز قطع نظر که جای غیر تو در چشم تر نکرده هنوز