ای طور تو را جهان خریدار

ای طور تو را جهان خریدار من جور تو را به جان خریدار
سوی تو که یوسف جهانی رو کرده جهان خریدار
وصلت به خدا که رایگان است هرچند خرد گران خریدار
تو ناز فروش اگر به سویت صد گنج کند روان خریدار
گوئی همه دم برین دروبام می‌بارد از آسمان خریدار
بسته است ره سرایت از بس افتاده بر آستان خریدار
چون محتشم از متاع وصلم ممنوع ولی همان خریدار