بس که روز و شبم از دل سپه غم گذرد

بس که روز و شبم از دل سپه غم گذرد کاروان طرب و شادی از آن کم گذرد
لرزه‌ام بر رگ جان افتد و افتم درپات باد اگر از سر آن طره پرخم گذرد
از خیالش خجلم بس که شب و روز مرا در دل پر شرر و دیده‌ی پر نم گذرد
چون غجک دم به دم آید ز دلم ناله‌ی زار تیر عشق از رگ جان بس که دمادم گذرد
ملکی ماه زمین گشته که از پرتو او هر شب از غرفه‌ی مه نعره‌ی آدم گذرد
اگر از سوختن داغ کشد دست اولی است هر که در خاطرش اندیشه مرهم گذرد
محتشم را دم آخر چو رسیدی بر سر آن قدر بر سر اوباش که از هم گذرد