سبکجولان سمندی کان پری در زیر ران دارد

سبکجولان سمندی کان پری در زیر ران دارد به رو بسیار می‌لرزم که باری بس گران دارد
من سر گشته‌ی بی دست و پا گرچه عنانش را به میلش می‌کشم از یک طرف نازش عنان دارد
خدنگی کز شکاری کرده دشت عشق را خالی هنوز از ناز ترک غمزه‌ی او در کمان دارد
ندارد جز هوای بر مجنون محمل لیلی زمام ناقه محمل کش اما ساربان دارد
چه بودی گر نبودی پای‌بست تربیت چندین سبک پرواز شاهینی که قصد مرغ جان دارد
تو هستی یوسف اما نیست یعقوب تو معصومی که از آسیب گرگت زاری او در امان دارد
به کذبت تا نگردد جامه‌ی معصومی آلوده حذر کن خاصه از گرگی که سیمای شبان دارد
ز جام حسن حالا سر خوشی اما نمی‌دانی که این رطل گران در پی خمار بی‌کران دارد
از آن آتش زبان دیگر چه داری محتشم در دل مگر تا عاشق از وی سر دل اندر زبان دارد