دیشب ای باد صبا گوئی که جائی بوده‌ئی

دیشب ای باد صبا گوئی که جائی بوده‌ئی پای بند چین زلف دلگشائی بوده‌ئی
آشنایانرا ز بوی خویش مست افکنده‌ئی چون چمن پیرای باغ آشنائی بوده‌ئی
دسته بند سنبل سروی سرائی کشته‌ئی خاکروب ساحت بستانسرائی بوده‌ئی
لاجرم پایت نمی‌آید ز شادی بر زمین چون ندیم مجلس شادی فزائی بوده‌ئی
نیک بیرون برده‌ئی راه از شکنج زلف او چون شبی تا روز در تاریک جائی بوده‌ئی
تا چه مرغی کاشیان جائی همایون جسته‌ئی گوئیا در سایه‌ی پر همائی بوده‌ئی
از غم یعقوب حالی هیچ یاد آورده‌ئی چون همه شب همدم یوسف لقائی بوده‌ئی
هیچ بوئی برده‌ئی کو در وفا و عهد کیست تا عبیر آمیز بزم بیوفائی بوده‌ئی
از دل گمگشته‌ی خواجو نشانی باز ده چون غبار افشان زلف دلربائی بوده‌ئی