بدینسان که از ما جهانی جهانی

بدینسان که از ما جهانی جهانی که با کس نمانی و با کس نمانی
تو آن شهریاری و آن شهره‌یاری که خسرو نشانی و خسرو نشانی
تو آنی که قتلم توانی و دانم که هر دم برآنی که خونم برانی
خوشا طرف بستان و دستان مستان می ارغوانی به روی غوانی
دل یاغی باغیم باغ و دائم تو در باغ بانی و در باغبانی
ندانم کدامی که دامی دلم را ز نسل کیانی که اصل کیانی
چو ماهی که ماهیتت کس نداند چه کانی که از لعل گوهر چکانی
تو جان و جهانی و جان جهانی تو نور جنانی و حور جنانی
سزد کاردوان رخ نهد پیش اسبت اگر باز داری سمند ار دوانی
ترا نار پستان به از نار بستان که سیب از ترنجت کند بوستانی
تو ترخان و ترخون ز جور تو خواجو دل از خون چو خانی و رخ زر خانی