خوشا شراب محبت ز ساغر ازلی

خوشا شراب محبت ز ساغر ازلی قدح بروی صبوحی کشان لم یزلی
ز دست ساقی تحقیق اگر خوری جامی شراب را ابدی دان و جام را ازلی
بزیر جامه چو زنار بینمت چون شمع چه سود راندن مقراض و خرقه‌ی عسلی
مشو بحسن عمل غره و بزهد مناز که خواندت خرد پیر زاهد عملی
ز آب و گل نشود چون تو لعبتی پیدا ندانم از چه گلی دانمت که از چگلی
چگونه از سر کویت کنم جلای وطن که هست سوز درونم خفی و گریه جلی
کجا ز زلف تو پیوند بگسلد دل من که کار زلف تو دل بندیست و دل گسلی
محب روی توام در جواب دعوی عشق دل شکسته وکیلست و جان خسته ولی
متاب روی ز خواجو که زلف هندویت بخورد خون دل ریشش از سیاه دلی