تبسمت الزهر والمزن باک

تبسمت الزهر والمزن باک و غررت الودق و الدیک حاک
نسیم عراقی ندانم چه بادی زمین سپاهان ندانم چه خاکی
بدین مشک سائی و عنبر فشانی ایا نفحة الریح روحی فداک
ندانم چه نقشی که مثل تو صورت مصور نگردد ز آبی و خاکی
ریاض بهشتی بدین روح بخشی چراغ سپهری بدین تابناکی
خرد را فریبی و دل را امیدی روانرا حیاتی و تن را هلاکی
نه در دل ممکن که در قلب جانی نه از گل مرکب که از روح پاکی
مررنا باکناف نجد و بتنا بواد الاراک لعلی اراک
چو خواجو بدست ار جام خور آئین اگر مست گلچهر اورنگ تا کی