اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازی

اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازی که کار زنده‌دلان عشق بازی است نه بازی
مرا بجور رقیبان مران ز کوی حبیبان درون کعبه چه باک از مخالفان حجازی
میان حلقه‌ی رندان مگو ز توبه و تقوی بیان عشق حقیقی مجو ز عشق مجازی
مکن ملامت رامین اگر ملازم ویسی مباش منکر محمود اگر مقر ایازی
بمیر بر سر کویش گرت بود سر کویش که پیش اهل حقیقت شهید باشی و غازی
کنند گوشه‌نشینان کنج خلوت چشمم هزار میخی مژگان بخون دیده نمازی
به تیرگی و درازی شبی چو دوش ندیدم اگر چه زلف تو از دوش بگذرد بدرازی
متاب روی ز مهر ار چه آفتاب منیر بحسن خویش مناز ار چه در تنعم و نازی
بزیر پای تو خواجو اگر چه مور بمیرد ترا خبر نبود بر فراز ابرش تازی
اگر چه بلبل باغ محبتست ولیکن مگس چگونه کند پیش باز دعوی بازی