ای دلم بسته ز زلف سیهت زناری

ای دلم بسته ز زلف سیهت زناری نافه‌ی مشک تتار از سر زلفت تاری
خط مشکین تو از غالیه بر صفحه‌ی ماه گرد آن نقطه‌ی موهوم کشد پرگاری
بر گل عارضت آن خال سیاه افتادست همچو زنگی بچه‌ئی بر طرف گلزاری
گر کسی برخورد از لعل لبت اولی من ور دل از دست رود در سر زلفت باری
کار زلف سیهت گر بدلم در بندست سهل باشد اگرش زین بگشاید کاری
دلم آن طره هندو بسیه کاری برد چون فتادم من بیدل به چنان طراری
نرگس مست تو گر باده چنین پیماید نیست ممکن که ز مجلس برود هشیاری
گرهی از شکن زلف چلیپا بگشای تا بهر موی ببندم پس ازین زناری
ظاهر آنست که ضایع گذرد عمر عزیز مگر آن دم که برآری نفسی با یاری
میل خاطر بگلستان نکشد خواجو را اگرش دست دهد طلعت گلرخساری