چو دستان برکشد مرغ صراحی

چو دستان برکشد مرغ صراحی برآید نوحه‌ی مرغ از نواحی
قدح در ده که چشم مست خوبان قد اتضحت لنا ای اتضاح
الا والله لا اسلو هواهم ولا اصبوالی قول اللواح
ملامت می‌کنندم پارسایان الام الام فی حب الملاح
کجا قول خردمندان کنم گوش که سکران نشنود گفتار صاحی
عدولی عن محبتهم فسادی و موتی فی مضار بهم صلاحی
دلم جان از گذار دیده درباخت ولیس علیسه فیه من جناح
زهی از عنبر سارا کشیده رقم بر گرد کافور رباحی
مغلغلة الی مغناک منی هنا من مبلغ شروی الریاح
چه مشک آمیزی ای جام صبوحی چه عنبر بیزی ای باد صباحی
تهب نسائم و الورق ناحت و شوقنی الصبوح الی الصباح
بده ساقی که گل برقع برافکند وفاح الروض و ابتسم الاقاحی
ز میخواران کسی را همچو خواجو ندیدم تشنه بر خون صراحی