ترک صورت کن اگر عالم معنی طلبی

ترک صورت کن اگر عالم معنی طلبی کوس عزلت زن اگر ملکت کسری طلبی
سر خود پیش نه ار پای درین راه نهی غرق این بحر شو ار در تمنی طلبی
گر نه ماری بچه معنی نروی از سر گنج ورنه طفلی بچه رو صورت مانی طلبی
راه آدم زنی و روضه‌ی رضوان جوئی عیب مجنون کنی و خیمه‌ی لیلی طلبی
خاک گوساله‌ی زرین شوی از بی آبی وانگه از چوب عصا معجز موسی طلبی
تا که برطور جلالت نبود منزل قرب از چه رو پرتو انوار تجلی طلبی
خدمت مور کن ار ملک سلیمان خواهی راه سلمان رو اگر طلعت سلمی طلبی
نام خواجو مبر ار نامه وحدت خوانی ترک کونین کن ار حضرت مولی طلبی