ای روضه‌ی رضوان ز سر کوی تو بابی

ای روضه‌ی رضوان ز سر کوی تو بابی وی چشمه‌ی کوثر ز لب لعل تو آبی
شبهاست که از حسرت روی تو نیاید در دیده‌ی بیدار من دلشده خوابی
مرغ دلم افتاد بدام سر زلفت مانند تذوری که بود صید عقابی
مردم همه گویند که خورشید برآمد گر برفکنی در شب تاریک نقابی
گر کارم از آن سرو خرامنده کنی راست دریاب که بالاتر از این نیست ثوابی
هر روز کشی بر من دلسوخته کینی هر لحظه کنی با من بیچاره عتابی
در میکده گر دیده مرا دست نگیرد کس نشنود از همنفسان بوی کبابی
بر خوان غمت تا نزنم آه جگر سوز بر کف ننهد هیچکسم جام شرابی
هم مردم چشمست که از روی ترحم بر رخ زندم دمبدم از دیده گلابی
در نرگس عاشق کش میگون نظری کن تا بنگری از هر طرفی مست و خرابی
فریاد که آن ماه مغنی دل خواجو از چنگ برون برد بواز ربابی