پرواز کن ای مرغ و بگلزار فرود آی

پرواز کن ای مرغ و بگلزار فرود آی ور اهل دلی بر در دلدار فرود آی
ور می‌طلبی خون دل خسته‌ی فرهاد چون کبک هوا گیر و بکهسار فرود آی
ای باد صبا بهر دل خسته‌ی یاران یاری کن و در بندگی یار فرود آی
در سایه‌ی ایوانش اگر راه نیابی خورشید صفت بر در و دیوار فرود آی
ور پرتو خورشید رخش تاب نیاری در سایه‌ی آن زلف سیه کار فرود آی
چون بر سر آبست ترا منزل مالوف بر چشمه‌ی چشم من خونخوار فرود آی
از کفر سر زلف بتان گر خبرت هست ممن شو و در حلقه‌ی کفار فرود آی
از صومعه بیرون شو و از زوایه بگذر وانگاه بیا بر در خمار فرود آی
خواهی که رسانی بفلک رایت منصور با سر انا الحق بسر دار فرود آی
ای آنکه طبیب دل پر حسرت مائی از بهر خدا بر سر بیمار فرود آی
خواجو اگر از بهر دوای دل مجروح دارو طلبی بر در عطار فرود آی