آن ترک بلغاری نگر با چشم خونخوار آمده

آن ترک بلغاری نگر با چشم خونخوار آمده خورشید قندز پوش او آشوب بلغار آمده
عید مسیحی روی او زنار قیصر موی او در حلقه‌ی گیسوی او صد دل گرفتار آمده
چشم آفت مستان شده رخ طیره‌ی بستان شده شیراز ترکستان شده کان بت ز فرخار آمده
دلدار من جاندار من شمشاد خوش رفتار من چون دیده در بار من لعلش گهر بار آمده
در شب چراغ خاوری بر مه نقاب ششتری وز مهر رویش مشتری با زهره در کار آمده
هرگز شنیدی در ختن مشکین خطی چون یار من یا سرو سیمین در چمن زینسان به رفتار آمده
سنبل ز سر آویخته وز لاله مشک انگیخته و آب گلستان ریخته چون او به گلزار آمده
بر مهر پیچان عقربش وز مه معلق غبغبش چون جام می نام لبش یاقوت جاندار آمده
شکر غلام پاسخش میمون جمال فرخش روز غریبان بی رخش همچون شب تار آمده
بر ماه چنبر دیده‌ئی در پسته شکر دیده‌ئی وز شاخ عرعر دیده‌ئی سیب و سمن بار آمده
بنگر بشبگیر ای صبا خواجو چو مرغ خوش نوا برطرف بستان از هوا در ناله‌ی زار آمده