ای صبا حال جگر گوشه‌ی ما چیست بگو

ای صبا حال جگر گوشه‌ی ما چیست بگو در دل آن مه خورشید لقا چیست بگو
صبر چون در مرض خسته دلان نافع نیست درد ما را بجز از صبر دوا چیست بگو
اگر از مصر بدین جانبت افتاد گذار خبر یوسف گمگشته‌ی ما چیست بگو
هرگز از صدر نشینان سلاطین با تو هیچکس گفت که احوال گدا چیست بگو
از برای دلم ای هدهد میمون آخر عزم بلقیس چه و حال سبا چیست بگو
گرنه آنست کزو مشک ختا می‌خیزد چین گیسوی تو ای ترک ختا چیست بگو
آخر ای ماه پریچهره اگر نیست هلال آن خم ابروی انگشت نما چیست بگو
بجز از آن که برم مهر و وفای تو به خاک بر من ای دلبر بی مهر و وفا چیست بگو
قصد خواجو چه نمائی و نترسی ز خدا جرم این خسته دل از بهر خدا چیست بگو