ای کفر سر زلف تو غارتگر ایمان

ای کفر سر زلف تو غارتگر ایمان جان داده بر نرگس مست تو حکیمان
دست ازطلبت باز نگیرم که بشمشیر کوته نشود دست فقیران ز کریمان
گر دولت وصلت بزر و سیم برآید کی دست دهد آرزوی بی زر و سیمان
باری اگرش شربت آبی نچشانند راهی بمسافر بنمایند مقیمان
از هر چه فلک می‌دهدت بگذر و بگذار عاقل متنفر بود از خوان لیمان
با چشم سقیمم دل پر خون بربودند یا رب حذر از خیرگی چشم سقیمان
بانگی بزن ای خادم عشرتگه مستان تا وقت سحر باز نشینند ندیمان
قاضی اگر از می نشکیبد نبود عیب خون جگر جام به از مال یتیمان
از گفته‌ی خواجو شنوم رایحه‌ی عشق چون بوی عبیر از نفس مشک نسیمان