ای صبا غلغل بلبل بگلستان برسان

ای صبا غلغل بلبل بگلستان برسان قصه‌ی مور بدرگاه سلیمان برسان
ماجرای دل دیوانه بدلدار بگوی خبرآدم سرگشته برضوان برسان
شمع را قصه‌ی پروانه فرو خوان روشن باغ را بندگی مرغ سحر خوان برسان
بلبلانرا خبری از گل صد برگ بیار طوطیانرا شکری از شکرستان برسان
کشتگانرا ز شفاخانه‌ی جان مرهم ساز تشنگانرا بلب چشمه‌ی حیوان برسان
قصه غصه درویش اگرت راه بود به مقیمان سراپرده‌ی سلطان برسان
سخن شکر شیرین برفرهاد بگوی خبر یوسف گمگشته بکنعان برسان
چون شدم خاک رهت گر ز منت گردی نیست دست من گیر و چو بادم بخراسان برسان
در هواداری اگر کار تو بالا گیرد خدمت ذره بخورشید درفشان برسان
گر از آن مایه‌ی درمان خبری یافته‌ئی دل بیمار مرا مژده‌ی درمان برسان
داغ کرمان ز دل خسته‌ی خواجو برگیر خیز و درد دل ایوب بکرمان برسان