ای می لعل تو کام رندان

ای می لعل تو کام رندان جعد تو زنجیر پای بندان
کفر تو ایمان پاک دینان درد تو درمان دردمندان
لعل تو در خون باده نوشان چشم تو در چشم چشم بندان
پسته‌ی تنگ تو نقل مستان نرگس مستت بلای رندان
تشنه‌ی لعل تو می پرستان کشته‌ی جور تو مستمندان
جور کشیدم ولی نه چندین لطف شنیدم ولی نه چندان
بر دل خواجو چرا پسندی این همه بیداد ناپسندان