خیز تا باده در پیاله کنیم

خیز تا باده در پیاله کنیم گل روی قدح چو لاله کنیم
بی می جانفزای و نغمه چنگ تا بکی خون خوریم و ناله کنیم
هر دم از دیده‌ی قدح پیمای باده‌ی لعل در پیاله کنیم
شاد خواران چو مجلس آرایند دفع غم را بمی حواله کنیم
با گل و لاله همچو بلبل مست وصف آن عنبرین کلاله کنیم
وز شگرفان چارده ساله دعوی عمر شصت ساله کنیم
چون به خوان وصال دست بریم دو جهان را بیک نواله کنیم
وز بخار شراب آتش فام ورق چهره پر ز ژاله کنیم
همچو خواجو بنام میخواران مرغ دل را بخون قباله کنیم