دل به دست غم سودای تو دادیم و شدیم

دل به دست غم سودای تو دادیم و شدیم چشمه‌ی خون دل از چشم گشادیم و شدیم
پشت بردنیی و دین کرده و جان در سر دل روی در بادیه‌ی عشق نهادیم و شدیم
تو نشسته بمی و مطرب و ما مست و خراب مدتی بر سر کوی تو ستادیم و شدیم
چون دل خسته‌ی ما رفت بباد از پی دل همره قافله‌ی باد فتادیم و شدیم
همچو خواجو نگرفته ز دهانت کامی بوسه بر خاک سر کوی تو دادیم و شدیم