نکنم حدیث شکر چو لبت گزیدم

نکنم حدیث شکر چو لبت گزیدم چه کنم نبات مصری چو شکر مزیدم
بتو کی توان رسیدن چو ز خویش رفتم ز تو چون توان بریدن چو ز خود بریدم
چه فروشی آب رویم که بملک عالم نفروشم آرزویت که بجان خریدم
ندهم کنون ز دستت که ز دست رفتم نروم ز پیش تیغت که بجان رسیدم
چه نکردم از وفا تا بتو میل کردم چه ندیدم از جفا تا ز تو هجر دیدم
که برد خبر به یارم که ز اشتیاقش ز خبر برفتم از وی چو خبر شنیدم
نکشیده زلف عنبر شکنش چو خواجو نتوان بشرح گفتن که چها کشیدم