چو چشم مست تو می پرستم

چو چشم مست تو می پرستم چو درج لعل تو نیست هستم
بیار ساقی شراب باقی که همچو چشم تو نیمه مستم
نه خرقه پوشم که باده نوشم نه خودپرستم که می پرستم
چو می چشیدم ز خود برفتم چو مست گشتم ز خود برستم
ز دست رفتم مرو بدستان ز پا فتادم بگیر دستم
منم گدایت مطیع رایت و گر تو گوئی که نیست هستم
مگو که خواجو چه عهد بستی بگو که عهد تو کی شکستم