عارض ترکان نگر در چین جعد مشک فام

عارض ترکان نگر در چین جعد مشک فام تا جمال حور مقصورات بینی فی الخیام
باده پیش آور که هردم باد عنبر بوی صبح می‌دهد جانرا پیام از روضه‌ی دارالسلام
مشعل خورشید فروزان شمع برگیر ای ندیم باد شبگیری برآمد باده در ده ای غلام
ماه مطرب گو بزیر و بم در آور ساز را کافتاب خاوری تشریف داد از راه بام
تا ترا در پیش بت رویان درست آید نماز جامه‌ی جانرا نمازی کن بب چشم جام
عزت دیر مغان از ساکن مسجد مجوی کافر مکی چه داند حرمت بیت الحرام
عار باشد در طریق عشق بیم از فخر و عار ننگ باشد در ره مشتاق ترس از ننگ و نام
من ببوی خال مشکین تو گشتم پای بند مرغ وحشی از هوای دانه می‌افتد به دام
کام دل خواجو بسانی نمی‌آید بدست رو بنا کامی رضا ده تا رسانندت بکام