به بزمگاه صبوحی کنون بمجلس خاص

به بزمگاه صبوحی کنون بمجلس خاص حیات بخش بود جام می بحکم خواص
ز شوق مجلس مستان نگر ببزم افق که زهره نغمه سرایست و مشتری رقاص
بسوز مجمر عود ای مقیم خلوت انس بساز بزم صبوح ای ندیم مجلس خاص
بگو که فاتحه‌ی باب صبح خیزان را سپیده دم بدمد حرزی از سر اخلاص
تو از جراحت دلهای خسته نندیشی که در ضمیر نیاری که الجروح قصاص
محب روی تو رویم نمی‌تواند دید که گفته‌اند که القاص لا یحب القاص
نه در جمال تو مشتاق را مجال نظر نه از کمند تو عشاق را امید خلاص
ز قید عشق تو می‌خواستم که بگریزم گرفت پیش ره اشکم که لات حین مناص
غریض لجه‌ی دریای عشق شد خواجو ولی چو در بکف آرد چه غم خورد غواص