رقم ز غالیه بر طرف لاله زار مکش

رقم ز غالیه بر طرف لاله زار مکش ز نافه ختنی نقش بر عذار مکش
به خون دیده‌ی ما ساعد نگارین را بیا و رنگ کن و زحمت نگار مکش
بقصد کشتن ما خنجر جفا و ستم اگر چنانکه کشی تیغ انتظار مکش
ز بار خاطرم ای ساربان تصور کن مکن شتاب و شتر را بزیر بار مکش
چو نیست پای برون رفتنم ز منزل دوست بخنجرم بکش و ناقه را مهار مکش
چو از رخش گل صد برگ می‌توان چیدن مرو بطرف گلستان و رنج خار مکش
مدام چون ز می عشق مست و مدهوشی بریز باده و درد سر خمار مکش
گرت ز غیرت بلبل خبر بود چو صبا ببوستان مرو و جیب شاخسار مکش
بروزگار توان یافت کام دل خواجو بترک کام کن و جور روزگار مکش