ای مرغ خوش‌نوا چه فرو بسته‌ئی نفس

ای مرغ خوش‌نوا چه فرو بسته‌ئی نفس برکش ز طرف پرده‌سرا ناله‌ی جرس
چون نغمه ساز گلشن روحانیان توئی خاموش تا به چند نشینی درین قفس
تا کی درین مزابل سفلی کنی نزول قانع مشو ز روضه‌ی رضوان بخار و خس
اهل خرد متابعت نفس کی کنند شاه جهان چگونه شود بنده‌ی عسس
تنگ شکر بریزد ازین بوم شوره ناک پرواز کن وگرنه بتنگ آئی از مگس
در راه مهر نیست بجز سایه همنشین در کوی عشق نیست بجز ناله همنفس
مستعجلی و روی بگردانده از طریق مستسقی و جان بلب آورده در ارس
با برهمن مگو سخن شرع بعد ازین وز اهرمن مجو صفت عرش ازین سپس
عمر عزیز چون بهوس صرف کرده‌ئی جان عزیز را مده آخر درین هوس
آزاد باش و بنده‌ی احساس کس مشو کازاده آن بود که نگردد اسیر کس
خواجو ترا چو ناله به فریاد می‌رسد دریاب خویش را و به فریاد خویش رس