پیش عاقل نیاز چیست نماز

پیش عاقل نیاز چیست نماز نزد عاشق نماز چیست نیاز
نغمه سازی بناله‌ی دلسوز صبحدم می‌زد این غزل برساز
کای بدل پرده سوز شاهد روز وی بجان پرده ساز مجلس راز
اگرت بر سرست سایه‌ی مهر سایه‌ئی بر سر سپهر انداز
تا ترا عاقبت شود محمود همچو محمود شو غلام ایاز
دل دیوانگی بمهر افروز سر فرزانگی بعشق افراز
مشو از منعمان جاه اندوز مشو از مفلسان چاه انداز
یا بیا در غم زمانه بسوز یا برو با غم زمانه بساز
ترک این راه کن که نبود راست دل بسوی عراق و رو بحجاز
اگرت ساز نیست سوز کجاست ورت آواز هست کو آواز
خیز خواجو که مرغ گلشن دل در سماعست و روح در پرواز
باز کن چشم جان که طائر قدس نشود صید جز بدیده باز