ای شده بر مه ز شبه مهره ساز

ای شده بر مه ز شبه مهره ساز با شبه‌ات مار سیه مهره باز
جادوی هاروت وشت دلفریب هندوی زنگی صفتت ترکتاز
بزم صبوحی ز قدح برفروز رایت عشرت به چمن برفراز
وصل گل و بلبل و فصل بهار زلف تو و ماه و شبان دراز
شعله فروزان بفروزند شمع پرده نوازان بنوازند ساز
مرغ شد از ناله‌ی من در خروش شمع شد از آتش من در گداز
باده پرستان شراب الست مست می لعل بتان طراز
شاهد مستان شده دستان نمای بلبل خوشخوان شده دستان نواز
خادمه‌ی پرده‌سرا عود سوز مطربه‌ی پرده‌سرا عود ساز
مجلسیان محرم اسرارعشق همنفسان غرقه‌ی دریای راز
خاطر خواجو و خیال حبیب دیده‌ی محمود و جمال ایاز