خادمه‌ی عود سوز مطربه‌ی عود ساز

خادمه‌ی عود سوز مطربه‌ی عود ساز شمع نه و عود سوز چنگ زن و عود ساز
صبح برآمد ببام مرغ درآمد بزیر صبح تبسم نمای مرغ ترنم نواز
مجلسیان سحر محرم اسرار عشق خلوتیان صبوح غرقه‌ی دریای راز
قاتل مشتاق گو تیغ مکش در حرم رهزن عشاق گو چنگ مزن در حجاز
دلبر شیرین سخن بیش نماید عتاب شاهد سیمین بدن بیش کند کبر و ناز
یار چو غمخوار گشت غم چه بود غمگسار بنده چو محمود شد شاه که باشد ایاز
صورت معنی کجا کشف شود برخرد عشق حقیقی کرا دست دهد در مجاز
آن مه طوبی خرام گر بچمن بگذرد سرو خرامان برد قامت او را نماز
خواجو اگر عاشقی از همه آزاد باش زانکه به آزادگی سرو بود سرفراز