با عقیق لب او لعل بدخشان کم گیر

با عقیق لب او لعل بدخشان کم گیر با گل عارض او لاله‌ی نعمان کم گیر
سخن سرکشی سرو سهی بیش مگوی قد یارم نگر و سرو خرامان کم گیر
با وجود لب لعل و خط مشگ آسایش یاد ظلمت مکن و چشمه‌ی حیوان کم گیر
شب تاریک اگرت وصل میسر گردد با رخش چشمه‌ی خورشید درخشان کم گیر
میلت ار جز بتماشای گلستان نکشد در جمالش نگر و طرف گلستان کم گیر
غمزه‌اش بین و دگر شوخی عبهر کم گوی خط سبزش نگر و سبزه‌ی بستان کم گیر
وصل آن حور پریچهره گرت دست دهد نام جنت مبر وملک سلیمان کم گیر
گوش بر قول مغنی کن و برطرف چمن صبحدم نغمه‌ی مرغان خوش الحان کم گیر
خواجو این منزل ویرانه به اندازه‌ی تست از اقالیم جهان خطه‌ی کرمان کم گیر