برگیر دل ز ملک جهان و جهان بگیر

برگیر دل ز ملک جهان و جهان بگیر و آرام دل ز جان طلب و ترک جان بگیر
چون ما بترک گلشن و بستان گرفته‌ایم گو باغبان بیا ودر بوستان بگیر
پیر مغان گرت بخرابات ره دهد قربان او ز جان شو و کیش مغان بگیر
از عقل پیر درگذر و جام می بخواه وانگه بیا و دامن بخت جوان بگیر
اکنون که در چمن گل سوری عروس گشت از دست گلرخان می چون ارغوان بگیر
گر وعده‌ات بملکت نوشیروان دهند بگذر ز وعده و می نوشین روان بگیر
یا چون میان یار ز هستی کنار کن یا ترک آن پریرخ لاغر میان بگیر
ای ساربان چو طاقت ره رفتنم نماند چون اشک من بیا و ره کاروان بگیر
خواجو اگر چنانکه جهانگیریت هواست برگیر دل ز ملک جهان و جهان بگیر