بیار باده که شب ظلمتست و شاهد نور

بیار باده که شب ظلمتست و شاهد نور شراب کوثر و مجلس بهشت و ساقی حور
کمینه خادمه‌ی بزمگاه ماست نشاط کهینه خادم خلوتسرای ماست سرور
معطرست دماغ معاشران ز بخار معنبرست مشام صبوحیان ز بخور
ببند خادم ایوان در سراچه که ما بدوست مشتغلیم و ز غیر دوست نفور
ز نور عشق برافروز شمع منظر دل به حکم آنکه مه از مهر می‌پذیرد نور
دلی که همدم مرغان لن ترانی نیست کجا بگوش وی آید صفیر طایر طور
مرا ز میکده پرهیز کردن اولیتر که گفته‌اند بپرهیز به شود رنجور
ولی چنین که منم بیخود از شراب الست بهوش باز نیایم مگر بروز نشور
ز شکر تو مرا صبر به که شیرینی طبیب منع کند از طبیعت محرور
ولی ز لعل تو صبرم خلاف امکانست که می پرست نباشد ز جام باده صبور
فروغ چهره‌ات از تاب طره پنداری که آفتاب شود طالع از شب دیجور
چه دور باشد ارت ذره ئی نباشد مهر که ماه چارده دایم ز مهر باشد دور
به روی همنفسی خوش بود نظر ور نی ز ناظری چه تمتع که نبودش منظور
ز جام عشق تو خواجو چنین که مست افتاد بروز حشر سر از خاک برکند مخمور