مسیح وقتی ازین خسته دم دریغ مدار

مسیح وقتی ازین خسته دم دریغ مدار ز پا در آمدم از من قدم دریغ مدار
ورم قدم بعیادت نمینهی باری تفقدی بزبان قلم دریغ مدار
بساز با من دم بسته و کلید نجات از این مقید دام ندم دریغ مدار
اگر دریغ نداری نظر ز خسته دلان ازین شکسته‌ی دلخسته هم دریغ مدار
به عزم کعبه‌ی قربت چو بسته‌ایم احرام ز ما سعادت وصل حرم دریغ مدار
بشادمانی ارت دست می‌دهد آبی ز تشنگان بیابان غم دریغ مدار
نوای پرده‌سرایان بزمگاه وجود ز ساکنان مقام عدم دریغ مدار
اگر شفا نفرستی بخستگان فراق ز بستگان ارادت الم دریغ مدار
چو عندلیب گلستان فقر شد خواجو ازو شمامه‌ی باغ کرم دریغ مدار