جز ناله کسی مونس و دمساز نیاید

جز ناله کسی مونس و دمساز نیاید جز سایه کسی همره و همراز نیاید
ای خواجه برو باد مپیمای که بلبل در فصل بهاران ز چمن باز نیاید
گفتم که ز من سرمکش ای سرو روان گفت تا سر نکشد سرو سرافراز نیاید
هر دل که به دستش نبود رشته‌ی دولت همبازی آن زلف رسن باز نیاید
باز آی و بسوی من بیدل نظری کن هر چند مگس در نظر باز نیاید
صاحب‌نظر از نوک خدنگ توننالد برکشته چو خنجر زنی آواز نیاید
چون بلبل دلسوخته را بال شکستند برطرف چمن باز بپرواز نیاید
تا زنده بود شمع صفت بر نکند سر در پای تو هرکس که سرانداز نیاید
خواجو ز سفر عزم وطن کرد ولیکن مرغی که برون شد ز قفس باز نیاید