آندم که نه شمع و نه لگن بود

آندم که نه شمع و نه لگن بود شمع دل من زبانه زن بود
واندم که نه جان و نه بدن بود دل فتنه یار سیمتن بود
در آینه روی یار جستم خود آینه روی یار من بود
دل در پی او فتاد و او را خود در دل تنگ من وطن بود
موج افکن قلزم حقیقی هم گوهر و هم گهر شکن بود
دی بر در دیر درد نوشان آشوب خروش مرد و زن بود
دیدم بت خویش را که سرمست در دیر حریف برهمن بود
هر بت که مغانش سجده کردند چون نیک بدیدم آن شمن بود
پروانه‌ی روی خویشتن شد آن فتنه که شمع انجمن بود
چون پرده ز روی خویش برداشت خود پرده‌ی روی خویشتن بود
خواجو بزبان او سخن گفت هیهات چه جای این سخن بود