گردون کنایتی ز سر بام ما بود

گردون کنایتی ز سر بام ما بود کوثر حکایتی ز لب جام ما بود
سرسبزی شکوفه‌ی بستانسرای فضل از رشحه‌ی مقاطر اقلام ما بود
خوش بوئی نسیم روان بخش باغ عقل از نفحه‌ی معاطر ارقام ما بود
خورشید اگر چه شرفه‌ی ایوان کبریاست خشتی ز رهگذار در بام ما بود
ما را جوی بدست نبینی ولی دو کون یک حبه از فواضل انعام ما بود
چون خیمه بر مخیم کروبیان زنیم چرخ برین معسکر احشام ما بود
بدر منبر و گیسوی عنبرفشان شب منجوق چتر و پرچم اعلام ما بود
نوری که وقت صبح ز مشرق شود پدید از عکس جام باده‌ی گلفام ما بود
ز ایام اگر چه تیره بود روز عمر ما فرخنده روز آنکه در ایام ما بود
قصر وجود تا یابد کی شود خراب گر زانکه بر کتابه‌ی او نام ما بود
خواجو مگو حکایت سرچشمه‌ی حیات کان قطره‌ئی ز جام غم انجام ما بود