آن رفت که میل دل من سوی شما بود

آن رفت که میل دل من سوی شما بود شب تا بسحر خوابگهم کوی شما بود
آن رفت که پیوسته‌ام از روی عبادت محراب روان گوشه‌ی ابروی شما بود
آن رفت که شمع دل من در شب حیرت در سوز و گداز از هوس روی شما بود
آن رفت که از نکهت انفاس بهاران مقصود من سوخته دل بوی شما بود
آن رفت که در تیره شب از غایت سودا دلبند من خسته جگر موی شما بود
آن رفت که هر دم که ز بابل ز دمی لاف چشمم همه بر غمزه‌ی جادوی شما بود
آن رفت که مرغ دل پر آتش خواجو پروانه‌ی شمع رخ دلجوی شما بود