اهل دل پیش تو مردن ز خدا می‌خواهند

اهل دل پیش تو مردن ز خدا می‌خواهند کشته‌ی تیغ تو گشتن بدعا می‌خواهند
مرض شوق تو بر بوی شفا می‌طلبند درد عشق تو بامید دوا می‌خواهند
طلب هر کسی از وصل تو چیزی دگرست بجز ارباب نظر کز تو ترا می‌خواهند
ما چنین سوخته از تشنگی و لاله رخان آب سر چشمه‌ی مقصود ز ما می‌خواهند
روی ننموده ز ما نقد روان می‌جویند ملک در بیع نیاورده بها می‌خواهند
بسرا مطرب عشاق که مستان از ما دمبدم زمزمه‌ی پرده‌سرا می‌خواهند
آن جماعت که من از ورطه امانشان دادم این دمم غرقه‌ی طوفان بلا می‌خواهند
من وفا می‌کنم و نیستم آگه که مرا از چه رو کشته شمشیر جفا می‌خواهند
پادشاهان جهان هیچ شنیدی خواجو که چرا درد دل ریش گدا می‌خواهند